เงื่อนไขและข้อกำหนด

คำนิยาม  

 • “เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ http://shopping.cattelecom.com  ที่บริษัท จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้า / บริการออนไลน์
 • “บริษัท” “เรา” หมายถึง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • “ลูกค้า” “ท่าน” หมายถึงบุคคลใด หรือนิติบุคคลใด ที่ต้องซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์
 • “ธนาคาร” “ธนาคารตัวแทนรับชำระ” หมายถึง ธนาคารที่บริษัทมีข้อตกลงกับบริษัท โดยที่ กสท. มอบให้เป็นผู้รับชำระค่าสินค้า/บริการแทน บริษัท โดยที่ธนาคารมีหน้าที่ตรวจสอบหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิต / บัญชีลูกค้า เพื่อโอนมายังบัญชีบริษัท
 • “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยที่ธนาคารผู้รับชำระเรียกเก็บเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิต / บัญชีลูกค้า โอนมายังบัญชีบริษัทฯ
 • “สินค้าดิจิตอล”  “Ditital Product”  หมายถึง สินค้าที่ไม่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ จับต้องไม่ได้ โดยสินค้าประเภทนี้สามารถจัดส่งทางอีเมล์ หรือ SMS  เช่น รหัสบัตรโทรคมต่างๆ ที่ส่งเพียง Account/Pin เท่านั้น
 • “สินค้าทั่วไป”  หมายถึง สินค้าที่จับต้องได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีสินค้าประเภทนี้จำหน่าย

การลงทะเบียน

 • ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ โดยกำหนด รหัสผู้ใช้งาน(Email)/รหัสผ่าน และป้อนข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า โดยป้อนเพียงครั้งเดียว ครั้งต่อไปลูกค้าเพียงแค่ป้อน รหัสผู้ใช้งาน(Email)/รหัสผ่าน เท่านั้น
 • ประวัติการซื้อสินค้าออนไลน์ ทางบริษัทสามารถตรวจสอบเพื่อให้ส่วนลดกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าถึงโปรโมชั่นที่ทางบริษัทกำหนด โดยบริษัท จะติดต่อกับลูกค้าผ่านอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

การเลือกซื้อสินค้า

 • สินค้าในเว็บไซต์นี้จะแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ง่าย อีกทั้งลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าข้ามหมวดหมู่กันได้ และสามารถยกเลิกได้ จนกว่าลูกค้าจะชำระค่าบริการ (Check Out)
 • เนื่องจากเว็บไซต์มีสินค้าหลากหลายประเภท บริษัทจะไม่รับคืน / เปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าผิดประเภท เช่น ลูกค้าตั้งใจซื้อรหัสบัตร CAT2Call แต่เลือก CAT ThaiCard และชำระเงินเสร็จสิ้น

การชำระค่าสินค้า

 • เว็บไซต์ได้เปิดให้บริการซื้อสินค้าผ่าน 2 วิธี ได้แก่
  • หักบัญชีธนาคาร
  • หักบัตรเครดิต
 • หักบัญชีธนาคาร
  ลูกค้าจำเป็นต้องสมัครการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ลูกค้าได้เปิดบัญชีไว้ เพื่อให้ได้ รหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน จากธนาคารที่ลูกค้าได้เปิดบัญชีไว้ 
 • หักบัตรเครดิต
  บริษัท รับหักบัญชี เฉพาะบัตรเครดิตของลูกค้าที่ได้ติดตั้งระบบ Verify By Visa หรือ Master Card Secure Code เท่านั้น โดยที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบไปยังผู้ออกบัตรของลูกค้า ได้ติดตั้งระบบ Verify By Visa แล้วหรือไม่ หากยังไม่ติดตั้ง ธนาคารตัวแทนรับชำระจะไม่สามารถตัดเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้า ทำให้ลูกค้าทำรายการไม่ผ่าน  ตัวอย่างบัตรเครดิตของผู้ออกบัตรที่ติดตั้งระบบ Veirfy By Visa เรียบร้อยแล้ว

การจัดส่งสินค้า

 • สินค้าดิจิตอล บริษัทจะจัดส่งให้ทันทีที่บริษัท ได้รับสถานะการทำรายการเสร็จสิ้นจากธนาคารตัวแทนรับชำระ โดยบริษัท จะจัดส่งให้ทาง อีเมล์ และ SMS ตามที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์
 • ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าดิจิตอล ในกล่องรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Inbox) ทั้งใน Junk (Hotmail) และ Spam Mail หรืออื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกล่องรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า
 • ความเร็วในการส่งอีเมล์ และ SMS ขึ้นอยู่กับสถานะเครือข่ายผู้ให้บริการของบริษัท และเครือข่ายลูกค้า

การเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน (Refund)

 • บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนเงินให้กับลูกค้าไม่ว่ากรณีใด

 

* บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า